Ballerup Historiske Forening
gennem 75 år

SVEND JØRGEN JENSEN

Hent hele artiklen her.

 

Historien om Ballerup Historiske Forening er ikke kun beretningen om foreningens arrangementer, udflugter, generalforsamlinger, udgivelser og udstillinger, men ilige så høj grad om udviklingen af egnsmuseet fra det startede i Ballerups forhenværende fattighus til det moderne, kulturhistoriske museum, vi kender i dag. Foreningen blev stiftet som en museumsforening, der tog initiativ til oprettelsen af et lokalt museum, som gennem en lang årrække blev drevet på frivillig basis af foreningens aktive medlemmer.

Historien om Ballerup Historiske Forenings 75 årige historie er skrevet på grundlag af generalforsamlingsreferater, samt indlæg i foreningens årsskrifter og medlemsbladet Byhornet.

Foreningen stiftes

Ballerup og Omegns Museumsforening blev stiftet på Ballerup Kro den 31. juli1936. Ernfred Michelsen, der skulle blive formandens første formand, havde foreslået Ballerup og Omegns Håndværker- og Borgerforening, at der i forbindelse med foreningens årlige sommerfest blev arrangeret en museumslignende udstilling. Udstillingen skulle omfatte ældre genstande, som skulle give oplysninger om egnens fortid, og ved besøg på egnens gårde lykkedes det at samle et stort antal effekter, som blev udstillet i Teknisk Skole den 26.–28. juni 1936.

Ballerup Kro

Man skulle betale 25 øre for at komme ind og se på herlighederne.

Kernen i udstillingen var en gammelbondestue og andre familiegenstande, som blev stillet til disposition af den historisk interesserede gårdejer H. Teglers, Højagergård. Udstillingen blev en stor succes, og mange af de besøgende syntes, at det ville være en god idé at få samlet en del af de mange ting under mere permanente forhold.
Ernfred Michelsen tog tanken op.

Han fik nedsat en komité på 20 medlemmer og indkaldte til et forberedende møde på Teknisk Skole den 14. juli samme år. Der var 15 fremmødte, og landsretssagfører Knud Gormsen blev valgt til dirigent.

På mødet fremlagde Ernfred Michelsen et forslag til dannelsen af en museumsforening. Han havde sammen medarkitekt Hjalmar Nielsen set på det tidligere fattighus og mente, at det ud fra et bygningsmæssigt synspunkt var velegnet til at danne ramme om et museum. Man vedtog at sende en ansøgning til sognerådet om vederlagsfrit at få stillet nogle lokaler til rådighed i huset, og den 20. juli vedtog sognerådet at overlade de ønskede lokaler til komiteen.

Herefter indkaldte komiteen til et offentligt møde på Ballerup Kro. 30 borgere deltog i mødet, og foreningen blev stiftet under navnet Ballerup og Omegns Museumsforening. Ernfred Mi-chelsen blev valgt til formand, og Knud Gormsen blev kasserer. Kontingentet blev fastsat til 2 kr. årligt.

Fattighuset

Ved et flittigt indsamlingsarbejde med god støtte af gårdejer H. Teglers og de to lokalhistorisk interesserede jurister Axel H. Pedersen og Knud Gormsen lykkedes det at fremskaffe cirka 500 effekter af højst forskellig art. For at skaffe flere genstande blev næsten alle landejendomme i byens omegn besøgt, og lofterne gennemsøgt.

Ballerup fattighus

I en periode offentliggjorde man navnene på giverne med omtale af gavens art i Ballerup-Måløv Avis, og dette fik gavernes antal til at stige. Alle kendte jo hinanden, og mange ville gerne tagekonkurrencen op.
Sammen med en række frivillige hjælpere gik Ernfred Michelsen i gang med at istandsætte den gamle bygnings lokaler og restaurere de indsamlede effekter. Arbejdet foregik ofte til langt ud på natten i de iskolde lokaler. Hjalmar Nielsen, der var levende interesseret i museet, var en inspirerende medhjælper i dette arbejde. Allerede den 3. januar 1937 – kun et halvt år efter udstillingen i Teknisk Skole – kunne museet åbne.