Tidslinje

Kronologisk oversigt over Ballerups udvikling.
Tidslinjen er udarbejdet af Vagn Tovgaard og Svend Jørgen Jensen.

1100

Formentlig i begyndelsen af 1100-tallet opføres en romansk kirke med skib og kor og sandsynligvis også apsis i Ballerup. Kirken bygges næsten udelukkende af rå og kløvede marksten.

1525

Omkring 1525 opføres tårnet på Ballerup Kirke. Tårnet bliver bygget, så det får samme bredde som skibet.

1722

Der opføres rytterskoler i Ballerup og Måløv.

1815

Der opføres en ny skolebygning med lervægge og stråtag i Skovlunde.

1858

Smed Søren Pedersen overtager Skovlunde smedje efter sin far. I smedjen fremstiller han de berømte og efterspurgte Skovlundeplove, som udstilles og vinder adskillige præmier ved plovprøver og landmandsforsamlinger rundt omkring i landet.

1867

Den driftige købmand Conrad Reeh etablerer sig i Ballerup.

1879

Frederikssundbanen indvies. Der bygges stationer i Måløv og Ballerup.

1880

Ballerup og Måløv asyl- og sygeplejeforening oprettes. Samme år indretter foreningen asyl i Ballerup. Det er foreningens formål at drive hjemmesygepleje og for asyldriftens vedkommende at tage sig af, beskæftige og oplære børn mellem 2 og 7 år af forældre, der er medlemmer af foreningen.

1882

Ballerup og Måløv asyl- og sygeplejeforening indretter asyl i Måløv.

1884

Den gamle, stråtækte skolebygning i Skovlunde bliver revet ned, og på samme sted opfører man en ny skole i solid grundmur og med skifersten på taget. Mens byggeriet foregår, bliver børnene undervist på Skovlundegård.

1885

Den 11. august stiftes Ballerup og Omegns Håndværker- og Borgerforening på Ballerup Kro.

1886

I 1885-86 bliver Ballerup Kirke udvidet. På skibets nordside bliver der opført et sideskib, og skibets tag bliver forhøjet, så det kan dække både hovedskib og sideskib. Der bliver desuden opført et sakristi i hjørnet mellem koret og det nye sideskib, og det gamle våbenhus bliver revet ned og erstattet af et nyt i forlængelse af sideskibet.

1890

Ballerup og Måløv asyl- og sygeplejeforening indretter asyl i Skovlunde.

1895

Ballerup får gasgadebelysning.

1905

Anders Vilhelm Christensen, der ejer Skovlundegård i Skovlunde, tilbyder vederlagsfrit at overdrage et hjørne af sin gårds marker til Statsbanerne mod, at der her bliver etableret et standsningssted for toget. Den 10. januar bliver Skovlunde Billetsalgsted indviet. I dagens anledning får børnene fri fra skole, lokomotivet er pyntet med granguirlander, og beboerne i Skovlunde kører med toget til Ballerup, hvor der på kroen er arrangeret et festmåltid.

1907

Den 25. oktober åbner Jørgen Andersen (1883-1955) sin købmandsbutik på Stationsvej 1 i Måløv.

1908

Det første apotek i Ballerup åbner i en stor hvid villa, der ligger over for stationen.

1910

Den 14. juni hærger en voldsom brand Skovlunde. Fire gårde og nogle huse bliver flammernes bytte. Branden opstår på Lillevangsgård, hvorfra den breder sig til Skovlundegård, Ellekildegård og Rosenlund. Det bliver et mægtigt bål, som kan ses langt omkring.

1911

Der bliver rejst elmaster i Skovlunde, og beboerne får som de første i kommunen indlagt elektricitet i deres huse.

1912

Måløv mejeri oprettes.

1917

Bygningen med den nuværende adresse Bydammen 9 i Ballerup bliver 1916-17 opført af Ballerup og Omegns Håndværker- og Borgerforening på det sted, hvor det ene af byens to gadekær kort forinden er blevet fyldt op. Foreningen vil benytte bygningen til Teknisk Skole, hvor man kan uddanne lærlinge.

1920

Ballerup-Måløv Kommune har 3.080 indbyggere.

1921

Lautrupgaard købes af mælkeriet Enigheden for 625.000 kr. Her skal produceres børnemælk.
Ballerup-Måløv Avis udkommer første gang fredag den 19. august.

1922

Ballerup og Omegns Fugleskydningsselskab stiftes.

1923

Ballerup og Omegns Håndværker- og Borgerforening køber asylet i Ballerup og indretter det til stiftelse for ældre håndværkere og deres enker.

1928

Brugsen i Schwenckestræde må lukke. Den har et underskud på 47.000 kr., som de 152 medlemmer skal dække.

1932

Den 9. maj stiftes Ballerup Gymnastikforening.

1935

Kommunens første rådhus opføres på Damgårdens jorder ved Frederikssundsvejen (nuværende Gl. Rådhusvej).

1936

En ny skole bliver indviet på Torvevej i Skovlunde. Børn og lærere flytter hertil fra den gamle skolebygning, som anvendes til andre formål.

1940

Viadukten ved Skovlunde Station bliver indviet den 9. april - samme dag, tyskerne besætter Danmark.

1942

Efter lokal modstand kommer elektriciteten omsider til Pederstrup. Tidligere gårdejer Poul Skovs kone Inger udtaler: "I dag fik vi det hvide lys, og senere på dagen fik jeg mit nye vidunderlige komfur."

1946

Jens Henning Fisker Hansen - også kaldet Morian Hansen - anlægger Københavns Privatflyveplads i Skovlunde på en del af Vandværksgårdens og Lystoftegårds jorder. Han lejer jorden af Københavns Kommune, der på dette tidspunkt er ejer af den. Senere kommer flyvepladsen til at hedde Københavns Flyveplads, Skovlunde.

1949

Jernbanestrækningen fra Vanløse til Ballerup elektrificeres. Første S-tog kører på strækningen.

1952

Der indføres eksamensmellemskole på Parkskolen.
Der vedtages en ny styrelsesvedtægt, hvorefter ordet ”Sogneråd” erstattes af ”Kommunalbestyrelse”, og ordet “Sognerådsformand” erstattes af “Borgmester”.

1953

Ejeren af Måløv Kro får tilladelse til at afholde dansant hver lørdag indtil kl. 1.00.
Forretningerne ved Stationsvejs østside umiddelbart nord for banen – Frk. Rousts hatteforretning, slagter F.N. Jensen, bager Poul Danielsen og boghandler Vagn Hou – får i forbindelse med opførelsen af “Stationsgården I” tilladelse til midlertidigt at flytte til barakbygninger på Banegårdspladsen.
Der vedtages for første gang en dispositionsplan for hele Ballerup Kommune.
Ballerup Bibliotek flyttes til Baldersbo VI ved Toftevej (nu Lindevænget).
Indehaveren af restaurant “Stationsgården” får tilladelse til lukning kl. 24.00, mekanisk musik og offentlig, gratis dans.

1954

Skovlunde Skole, Lindeskolen, Parkskolen og Måløv Skole udvides med nye klassefløje.
Anlæg af et nyt idrætsanlæg i Måløv påbegyndes.
Kommunalbestyrelsen vedtager at opføre et nyt vandtårn ved Linde Allé ved siden af det gamle murstenstårn, som skal nedrives.

1955

Gasproduktionen på Ballerup Gasværk ophører. Leveringen overtages af Strandvejsgasværket A/S.
Et nyt bibliotek indrettes i Skovlunde Skole.
Kommunalbestyrelsen behandler for første gang spørgsmålet om opførelse af et nyt rådhus.
15 arbejdsløse arbejdsmænd med familier overflyttes fra “arbejdsløshedsøen” Jetsmark i Nordjylland til Ballerup-Måløv Kommune.
Kommunens første skoletandklinik indrettes i Parkskolen, og en skoletandlæge ansættes.
Første kommunale børnehave i Skovlunde etableres i Ringtoften.
Første udvidelse af det gamle rådhus foretages i form af en midlertidig bygning langs Ved Parken.

1956

Der afholdes verdensmesterskab i landevejscykling i Ballerup den 25. og 26. august med opløb ud for Hedegård-Birkegård.
Ballerup-Måløv Kommunes Børnebibliotek oprettes.

1957

Den 14. oktober skænker Ballerup-Måløv kommunalbestyrelse énstemmigt en grund ved Lundebjerggårdsvej i Skovlunde til opførelsen af en kirke.

1959

Planen for etageboligbyggeriet “Ballerup Planen I” omfattende 1740 lejligheder i Ballerup og Skovlunde godkendes.
Opførelse af kommunens første højhus ved Bispevangen godkendes.
Projektet til kommunens første plejehjem “Kirstinehaven” godkendes, efter at et forslag til udvidelse af det gamle alderdomshjem er blevet kasseret.
Kommunens første fritidshjem indrettes i “Kirstinelund”.
Anlægget af Vestskoven påbegyndes. De deltagende kommuner betaler årligt hver 10 øre pr. indbygger til jordopkøb, beplantning og drift.
Skolekontor oprettes på rådhuset.
Midlertidig »vandrekirke« af træ indvies den 20. december i Skovlunde.
Ane og Jens Larsen skænker Ballerup Kirke et kirkeskib til minde om deres søn Lars Hansen Larsen, der var assistent i ØK og døde ved en vådeskudsulykke på Malacca i 1931. Kirkeskibet er en model af skoleskibet "Georg Stage II".
Den 20. december bliver en midlertidig "vandrekirke" indviet ved siden af Skovlunde Station. Kirken er tegnet af arkitekt Holger Jensen og udlånes af Københavns Kirkefond.

1960

Der afholdes en idékonkurrence om Ballerup Bykerne. Trafikstruktur, butiksudbygning og parkeringsforhold fastlægges.
Kommunen køber 12 gårde i Ballerup, Skovlunde og Pederstrup.
Falck’s Redningskorps opfører en redningsstation ved krydset Ballerup Ringvej/Ballerup Byvej.

1961

Undervisningsministeriet giver tilladelse til opførelse af Ballerup Gymnasium.
Opførelsen af Lundebjergskolen påbegyndes efter megen diskussion om placeringen.
Et 50 ha stort areal mellem Ballerup og Skovlunde udlægges til Idrætspark.
Skolepsykologisk kontor oprettes.
Skovlunde Bibliotek flytter til Bybuen 27.

1962

Børnehaveklasser oprettes ved kommunens folkeskoler.
Opførelsen af Ballerup Gymnasium påbegyndes.
Anlæg af kommunens første “skrammellegeplads” (senere “byggelegeplads”) vedtages.

1963

Kommunalbestyrelsen vedtager med et flertal at købe “Lautrupgård” for 38 mio. kr.
Planen for etageboligbyggeriet “Ballerup Planen II” omfattende 1800 lejligheder på “Hedegård” godkendes.
Kommunalbestyrelsen vedtager at skænke Københavns Aftenseminarium (senere Københavns Dag- og Aftenseminarium - forkortet KDAS) en grund ved Ejbyvej i Skovlunde til brug for opførelsen af et nyt seminarium.
“Hannabad Västergård” ved Markaryd i Sverige købes til feriekoloni.
Opførelsen af Måløv Renseanlæg påbegyndes.
Kommunen køber “Ryttergård” som den første gård i Pederstrup.

1964

“I/S Vestforbrænding” stiftes som et kommunalt fællesskab, og en kombineret forbrændingsan- stalt/varmecentral opføres ved Ejby Mose i Glostrup Kommune.
KFUK- og KFUM-spejderne bygger som “selvbyg” hver deres spejderhytte ved Bispevangen i Ballerup.

1966

Planen for gårdhavehusbebyggelsen “Lundegård” omfattende 600 boliger efter model i Albertslund Kommune godkendes.
Fritidsundervisning oprettes ved kommunens folkeskoler.
Kommunal dagpleje oprettes. Kommunen køber “Måløvgård” og Håndværker- og Borgerforeningens “Stiftelse”.
Plan for etageboligbebyggelsen “Grantoften” ved Baltorpvej i Ballerup godkendes.
Rosenlundskolen, Hedegårdsskolen og Grantofteskolen projekteres, og opførelser påbegyndes.
Kommunens 2. plejehjem “Toftehaven” opføres.
Det vedtages at oprette skolenævn ved alle kommunens folkeskoler.
Venskabsbyforbindelse med East Kilbride i Skotland etableres.

1967

Kommunen køber Måløv Kro.
1. etape af en boligbebyggelse på “Østerhøj” omfattende 244 rækkehuse godkendes.
Indførelse af børnetandpleje principbesluttes.
Privat busdrift etableres på strækningen Magleparken – Ballerup Station af vognmand Jørgen Andersen.
“Ryttergård” i Pederstrup reddes fra nedrivning og istandsættes af folkedansere.
Borgmester Ove Hansen går af og afløses af Kaj Henning Burchardt, som vælges enstemmigt.

1969

Kommunen køber “Borupgård”.
Højagerskolen opføres som midlertidig skole i eksprestempo.
Lørdagslukning indføres i alle kommunens skoler.
Den 14. maj tager borgmester K.H. Burchardt det første spadestik til grundudgravningen til Skovlunde Kirke, og den 20. december samme år bliver grundstenen nedlagt. I muren på den nye kirke bliver der indmuret en granitkvader, som er udhugget af Ballerup Kirkes ca. 800-årige sokkel og skænket af Ballerup sogns menighedsråd som en hilsen fra den gamle moderkirke.

1970

Den Konservative Gruppe i kommunalbestyrelsen forelægger et forslag til placering af et nyt rådhus på “Dommergård”, hvilket vedtages.
Endelig plan for “Lautrupgård”, “Borupgård” og “Rosengård”, som udlægger området til undervisningsformål, privat og offentlig administration samt i mindre omfang til butikker og serviceformål, vedtages.

1971

Kommunen køber Ballerup Kro.
Pædagogisk Center etableres på Rosenlundskolen.
Nyt svømmebassin – “East Kilbride Badet” – anlægges i Ballerup Idrætspark og indvies af East Kilbride’s borgmester Bill Niven.

1972

Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ny bebyggelsesplan for Ballerup Centret.
Program for Egebjergskolen godkendes, og opførelsen af 1. etape igangsættes.
Ballerup Historiske Forenings medlemsblad Byhornet udkommer første gang.
Pinsedag den 21. maj bliver Skovlunde Kirke indviet.

1973

Køb af 60 ha jord i Måløv Øst fra FB-Fagforeningernes Boligforening for 26 mio. kr. vedtages. Herved forhindres et påtænkt stort socialt boligbyggeri.
1. etape af Måløvs største etageboligbebyggelse “Eskebjerggård” godkendes.
Programforslag til kommunens 3. plejehjem (“Rosenhaven”) godkendes.
Småbørnstandpleje for børn i alderen 3-5 år indføres.
Kommunal biograf etableres i Ballerup Centret.
I lighed med alle andre sygekasser nedlægges Ballerup-Måløv Sygekasse pr. 1. april 1973, og medarbejderne overgår til ansættelse i Ballerup Kommune.
Opførelsen af kommunens nye rådhus udbydes i licitation, og tilbud accepteres efter en hektisk mødeaktivitet i midnatsstund umiddelbart inden indførelse af kommunalt anlægsstop.
Kommunalreformkommissionen bestemmer, at Ballerup-Måløv og Ledøje-Smørum Kommuner skal sammenlægges pr. 1. april 1974 uanset de to kommuners protest herimod. Sammenlægningen afværges ved indgreb fra Folketinget.
Måløv mejeri lukker, hvorefter kommunen overtager bygningen og indretter den til bibliotek.

1974

Efter en gennemgribende ombygning af det tidligere mejeri flytter Måløv Bibliotek fra en barakbygning på Kratvej til den nyistandsatte bygning. Det nye bibliotek bliver taget i brug den 1. oktober 1974.
Kommunalbestyrelsen vedtager, at kommunen pr. 1. april 1974 skifter navn til Ballerup Kommune uanset den udeblevne sammenlægning med Ledøje-Smørum Kommune.
Der træffes principbeslutning om etablering af socialpædagogiske pasningsordninger (senere SFO’er) ved kommunens folkeskoler.
En stilling som kommunal musikchef oprettes.

1975

Der indføres en madserviceordning for pensionisterne i kommunen.
Kommunens nye rådhus indvies den 1. april. Samtidig har borgmester Kaj Henning Burchardt 25 års jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem og indvier en ny borgmesterkæde.
Det vedtages at købe “Egebjerggård” af KAB for 57 mio. kr. med det formål at forhindre, at en ellers godkendt bebyggelse på 512 sociale boliger bliver til virkelighed.

1976

For at aflaste den stærkt trafikerede Torvevej i Skovlunde og skabe en genvej for en stor del af trafikken fra Lautrupgård anlægger kommunen Malmparken mellem Ballerup Byvej (Frederikssundsvej) og Ballerup Boulevard. DSB projekterer en tunnel, der på kun 18 dage bliver presset ind under den dobbeltsporede jernbane uden, at jernbanetrafikken går i stå.
Kommunen køber Skovlunde Flyveplads og “Lystoftegård” af Københavns Kommune for 13 mio. kr.
Opførelse af kommunens sidste store skolebyggeri “Østerhøjskolen” påbegyndes.
Efter megen diskussion og flere genvordigheder i form af demonstration m.m. vedtager kommunalbestyrelsen med snævert flertal at nedrive Ballerup Kro, hvilket sker i begyndelsen af 1977.

1977

Kampen om Lindeskolen begynder. Alle partier undtagen Socialdemokratiet ønsker skolen bevaret.
Lokalhistorisk Arkiv (nu Stadsarkivet) oprettes.

1978

Hovedstadsregionens Naturgasselskab (HNG) stiftes pr. 1. april 1978 af de fleste kommuner i hovedstadsregionen.
Hovedstadsrådet vedtager en regionplan for perioden 1977–92, hvori det forudsættes, at der i Ballerup Kommune i denne periode opføres 2.700 nye boliger.
Prognosen for kommunens endelige indbyggertal reduceres fra 80.000 til 49.000.
Skovlunde Bibliotek får sit blivende sted i Skovlunde Center Syd.
Måløv Idrætspark udbygges med fodboldstadion samt klubhus- og omklædningsbygning.
Der etableres en rådhusfilial i det tidligere Skovlunde Bibliotek.

1979

Ballerup Idrætspark udbygges med atletikstadion, omklædnings- og klubbygninger samt boldbaner.

1980

Skovlunde Flyveplads lukkes ved udgangen af 1980. Diverse forsøg på at redde pladsen i sidste øjeblik mislykkes.
Borgmester Kaj Henning Burchardt retter i pressen et sønderlemmende angreb på nogle af kommunens lærere og bibliotekarer men må sluttelig trække sine ord tilbage samt betale erstatning.
Kommunalbestyrelsen vedtager med et flertal, at Lindeskolen skal nedlægges. Massiv forældreprotest og en succesrig folkeafstemning sætter vedtagelsen ud af kraft i 6 år.
Det vedtages at placere kommunens fjerde plejehjem på hjørnet af Bydammen og Præstevænget i Ballerup (“Lindehaven”).
Der afholdes en idékonkurrence om Centrumgadens ombygning til gågade, og arbejdet iværksættes.

1981

Nyt hovedbibliotek opføres i Ballerup Centrum.
Borgmester Kaj Henning Burchardt træder tilbage fire måneder før periodens udløb og afløses af Ove E. Dalsgaard. Burchardt fortsætter som 1. viceborgmester.

1982

Det nye hovedbibliotek i Ballerup indvies bl.a. med deltagelse af kulturminister Mimi Jacobsen og borgmester Peter McGregor fra East Kilbride.

1983

Der indføres betalingsfri ungdomstandpleje.

1984

Der indgås magelæg med justitsministeriet, således at kommunen erhverver “Knudsminde” (den daværende politistation) og en grund ved det nye rådhus, som var udlagt til en retsbygning for Ballerup Ret, og afstår det gamle rådhus til politistation samt en grund ved Rolighedsvej i Ballerup til brug for ny retsbygning.
Der etableres venskabsbyforbindelser med kommuner i Norge, Sverige og Finland.
Efter ansøgning fra Ballerup Nærradio (nu Radio Ballerup) vedtages det at tillade direkte radiooptagelser fra de åbne kommunalbestyrelsesmøder.

1985

Ballerup Kommunes første kommuneplan vedtages. Der føres diskussion om “atomvåbenfri zone”.
Der afholdes idékonkurrence om bebyggelsesplaner for “Egebjerggård” og “Østerhøj”.
Bygningerne på “Knudsminde” nedrives.
Kommunen køber det tidligere Dronning Louises Børnehospital i Jonstrup (“Villa Blide”) af Københavns Kommune.
Der indføres betalingsfri ældretandpleje.
Det vedtages at lade kommunen deltage i forsøg som “frikommune” efter et af indenrigsministeriet udarbejdet oplæg.

1986

Kommunalbestyrelsen vedtager med et flertal at sammenlægge Lindeskolen og Parkskolen pr. 1. august 1986.
Kursusdeling undlades i 8.-9. klasser ved 12 af kommunens skoler.
31 lærere oprykkes til overlærere.
Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan, hvori “Haraldsminde” udlægges til campingplads. Planen kommer aldrig til udførelse.
Det vedtages at udarbejde en helhedsplan for en ny stationsbygning i Ballerup i samarbejde med DSB og Ballerup Centret.
Der indføres døgnhjemmepleje.
For at fremme udjævningen af den ulige kønsfordeling i kommunens medarbejderstab vedtages det i stillingsopslag at opfordre kvinder til at søge og at tage hensyn hertil ved besættelse af ledende stillinger.

1987

Asbestholdige lofter på skoler fjernes til en samlet udgift på 8 mio. kr.
Det vedtages at etablere et formaliseret samarbejde mellem socialvæsen, skolevæsen og politi under navnet SSP-samarbejdet.
Af økonomiske grunde nedsættes det ugentlige timetal i folkeskolerne med 4 timer.
Ejendommen “Tjørnehøj” i Måløv sælges til virksomheden Novo A/S for 76 mio. kr.
Der startes en offentlig generel debat betitlet “Ballerup år 2000” om borgernes forventninger sluttende med en konference om debatoplæggene.

1988

Kommunalbestyrelsen vedtager et sæt “nødstyringsregler”, efter hvilke bl.a. ethvert kommunalbestyrelsesmedlem under krig eller i en situation med truende udsigt til krig kan fungere som stedfortræder for borgmesteren.
Det vedtages at nedlægge Ellegårdsskolen pr. 31. juli 1992 og Skovlunde Skole pr. 31. juli 1993. Senere ændres tidspunkterne til 31. juli 1993 for begge skoler.

1989

Genbrugsstation for affald opføres ved Tempovej i samarbejde med I/S Vestforbrænding til en udgift på 1,2 mio. kr.
Det vedtages at ombygge Baltorphallen til et “Folkets Hus” til brug for musik, teater, varieté m.v. Den samlede udgift bliver 15 mio. kr.
På forespørgsel fra vejdirektoratet vedrørende projektet til den kommende Frederikssund-motorvej vedtager kommunalbestyrelsen at svare, at Ballerup Kommune ønsker denne ført over det åbne land.
Der vedtages en omfattende “Affaldsplan 1989–2000” vedrørende papir, pap, flasker, glas, batterier, medicin, hjemmekompost, olie og kemikalier og at opstille 140 containere til brug herfor.
Den 27. maj føres S-toget igennem til Frederikssund. Samme dag indvies Ballerups nye stationscenter samt en ny station ved Malmparken i Skovlunde.

1990

Plejehjemsbeboernes pensioner skal fremover udbetales til beboerne selv. Disse skal herefter betale husleje samt varme- og el-afgifter, hvortil kommer valgfri ydelser såsom mad, frisør, fodpleje, medicin m.v. Derimod skal der ikke betales for pleje, fysioterapi, ergoterapi og basisrengøring.
Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan for en del af Ballerup Bymidte bl.a. med henblik på opførelse af en retsbygning ved Rolighedsvej. Denne kommer dog aldrig til udførelse.
Kunstneren Bent Holstein udsmykker Malmparkens station i Skovlunde. Han farvesætter broen og elevatortårnene i jordfarvede nuancer og udfører et ni meter højt fuglerelief, der anbringes på stationens sydlige elevatortårn.

1991

Det vedtages at afholde en bomesse i Egebjergkvarteret (afdeling 4) i august 1993 i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), som bl.a. skal omfatte en international byggeudstilling. Tidspunkt flyttes senere til efteråret 1994.
Som følge af økonomiske vanskeligheder og faldende elevtal reduceres antallet af tjenestemandsansatte lærere med 31 og antallet af timelærere med 26.
Et forslag til lokalplan for “Måløv Naturpark” godkendes endeligt.
I forbindelse med en ændring af administrationen på rådhuset sammenlægges skoleforvaltningen og socialforvaltningen til en ny stor forvaltning.
Der vedtages en civil beredskabsplan for Ballerup Kommune. Denne tager sigte på etablering af en række foranstaltninger til sikring af kommunens fortsatte funktion i tilfælde af krig eller en situation med truende udsigt til krig.
Der etableres venskabsbyforbindelse med en kommune i Prag benævnt “Prag 10”.

1992

Kommunalbestyrelsen vedtager at genopføre “Lynsmedens Hus”, som tidligere var placeret ved Hold-an Vej, i Pederstrup.
Der indføres en præmieringsordning for bygninger i kommunen, efter hvilken der hvert år gives præmier til ”gode og smukke huse”, som er taget i brug i årets løb.
Ellegårdsskolen sælges til Handelsskolen i Ballerup (nu Copenhagen Business School) for 20 mio. kr. De nødvendige ombygninger påregnes at koste 60 mio. kr.
Et areal på 4,5 ha af den tidligere flyveplads i Skovlunde sælges til Skovlunde Menighed til brug for en ny kirkegård. Pris 1,6 mio. kr.

1993

Det vedtages at foretage en overbygning og udvidelse af “East Kilbride Badet” i Ballerup Idrætspark for i alt 14,5 mio. kr.

1994

I sommeren 1994 sker en eksplosiv udvikling af elmesyge, idet 800 af kommunens elmetræer dør eller bliver hårdt angrebet. Kommunalbestyrelsen vedtager derfor at fælde disse i den kommende vinter og give kommunens beboere lov til gratis at afhente brænde herfra.
Den 28. august bliver Skovlunde Kirkegård indviet. Kirkegården er projekteret af landskabsarkitekt Malene Hauxner, som har vundet en konkurrence om udarbejdelsen af en plan for hele Harrestrup Ådal.

1995

Kommunalbestyrelsen vedtager at opføre tre murstensskulpturer efter et projekt af kunstneren Per Kirkeby på “Egebjerggård”. De kommer til at koste i alt 7,1 mio. kr., som forventes sponsorfinansieret.
Der iværksættes en udvikling og projektering af en idrætshal benævnt “Ballerup Superarena” i Ballerup Idrætspark.
Der oprettes et ældre- og handicapråd for Ballerup Kommune.
Kommunalbestyrelsen vedtager at arrangere ”Bomesse 1996” på ”Egebjerggård” i samarbejde med ”Kulturby 96”. Udgiften anslås til 23 mio. kr. og indtægten til 21 mio. kr.
Et særligt brev fra politimesteren om kommunens holdning til striptease og nøgendans besvares med, at sådanne aktiviteter overlades til politiets afgørelse!
Et forslag til en ny trafik- og miljøhandlingsplan godkendes foreløbigt og udsendes til offentlig debat.
Ballerup Kommune har 45.324 indbyggere.

1996

Der vedtages en overordnet rygepolitik for Ballerup Kommune.
Et nyt plejecenter på ”Egebjerggård”, som får navnet ”Egely”, tages i brug.

1997

Opførelsen af ”Ballerup Super Arena” starter med jord- og ledningsarbejder til 1,5 mio. kr.
Der iværksættes i årets løb vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger til i alt 35 mio. kr.
Der godkendes et forslag til totalrenovering af boligbebyggelsen ”Lundegården I”. De samlede udgifter andrager 700 mio. kr.
I forbindelse med en brand i Pederstrupgårds nordlænge går det meste af Niels Friborgs værktøjssamling tabt.

1998

Der udskrives en idékonkurrence om en bebyggelsesplan for området ”Søndergård” i Måløv.
Der afholdes en venskabsbykonference den 10.–12. juni med deltagelse af repræsentanter fra kommunens venskabsbyer.

1999

Der vedtages en ligestillingspolitik for Ballerup Kommune vedrørende de etniske minoriteter.

2000

Ballerup Kommune har 45.321 indbyggere.

2018

Nedrivningen af Skovlunde Centret nord for Ballerup Boulevard påbegyndes.
Mandag den 25. juni indvier transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og borgmester Jesper Würtzen de to første standere til automatisk trafikkontrol i Danmark. De to såkaldte stærekasser er sat op i Måløv ved krydset Ballerup Byvej/Måløv Byvej - også kendt som Toyota-krydset - hvor hastigheden ofte er for høj.